Członkostwo w LGD

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "G6 Grzędy Sokalskiej"

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:
a) osoba fizyczna, która:

- jest pełnoletnia,
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
- jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym na obszarze LGD,
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora,
- jedna osoba może reprezentować tylko jedną osobę prawną lub organizację; na czas reprezentowania osoby prawnej lub organizacji w Stowarzyszeniu, zawiesza się członkostwo tej samej osoby jako osoby fizycznej,


b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego [ ustawa z 7 marca 2007 (Dz. U. Nr 64, poz. 427) ] , która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora oraz wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.W przypadku Stowarzyszeń konieczne jest załączenie do składanej deklaracji członkowskiej uchwały władz danej organizacji o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej". W uchwale tej musi się znaleźć zapis wskazujacy reprezentowany sektor oraz wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania danej organizacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej".

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd, podejmując uchwałę w czasie posiedzenia, na podstawie złożonych pisemnych deklaracji członkowskich. O pozytywnej jak i negatywnej decyzji Zarządu zainteresowani będą informowani na piśmie.

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu
3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym
4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
5. wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię
3. dbania o mienie Stowarzyszenia
4. propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w realizacji tych celów
5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia
6. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
2. Śmierci członka Stowarzyszenia
3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu:

a) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia4. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu działalności przez członka wspierającego.
3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do brania udziału w Walnym Zebraniu Członków. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad członkowie Stowarzyszenia są informowani co najmniej 14 dni przed zebraniem listem zwykłym lub w każdy skuteczny sposób.

Szczegółowe informacje na temat członkostwa w LGD Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" znajdują się w Statucie Stowarzyszenia - plik do pobrania

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie