Ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Biura - Nieaktualne

Nieaktualne

 

Zarząd Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” – Lokalna Grupa Działania

Ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. kierowania Biurem LGD – Kierownik Biura

 

I. OPIS STANOWISKA PRACY

Pracownik ds. kierowania Biurem LGD – Kierownik Biura

Cel stanowiska pracy: prowadzenie Biura Lokalnej Grupy i realizacja zadań LGD, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Miejsce pracy: Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9, 22-650 Łaszczów

Wymiar etatu: pełny, umowa o pracę na czas określony

Zakres zadań:

- kierowanie i nadzór nad pracą Biura LGD,

  • kontrola realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013;

  • doradztwo dla beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013;

  • nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych, finansowych i wniosków o płatność;

  • koordynacja prac związanych z przygotowywaniem projektów współpracy;

  • pozyskiwanie środków zewnętrznych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, wpisujących się w cele statutowe LGD i LSR,

  • przygotowywanie dokumentacji dla organów LGD,

  • przygotowywanie informacji nt. LGD oraz jej działalności oraz opracowywanie materiałów i koordynacja działań promocyjnych,

  • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd LGD

Zakres odpowiedzialności:

 

II. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJETNOŚCI

Wykształcenie: wyższe kierunkowe

Przeszkolenie (odbyte szkolenia): Ukończone szkolenia z zakresu osi IV. Leader, rozwoju obszarów wiejskich, zarządzania projektami UE

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość obsługi komputera (biegłe posługiwanie się pakietem MsOffice, Internetem, pocztą elektroniczną)

Min. 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys,

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia „G 6 Grzędy

Sokalskiej”(ul. Piłsudskiego 9, 22-650 Łaszczów) lub przesłać pocztą.

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu na wyżej wymieniony adres w terminie

do dnia 24.08.2012 roku, godz. 15.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2012 r. o godz. 16.00

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę z dopiskiem: „Oferta pracy na

stanowisko: Pracownik ds. kierowania Biurem LGD – Kierownik Biura” oraz „Nie otwierać przed 24.08.2012 r. godz. 16.00”

Po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona wstępnej selekcji, w

wyniku której odrzucone zostaną oferty, które: wpłynęły po terminie; nie zawierały kompletu

wymaganych dokumentów; zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych

wymagań.

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji zostanie ogłoszona lista kandydatów, którzy spełniają

wymogi i tym samym zostali dopuszczeni do dalszego etapu procedury rekrutacyjnej. Zostaną

oni telefonicznie poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 661 16 77 w godz. 7.30 - 15.30

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie